หลักฐานเชิงประจักษ์ (EB 1- EB 26) ปี2563

หลักฐานเชิงประจักษ์ (EB 1- EB 26) ปี2563

Written by นายทวีฤทธิ์ โลจรัส วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 15:18Advert ID #262

Full Description


แบบตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT ปีงบประมาณ 2563

                ดัชนีความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB0101 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีที่ผ่านมา
EB0102 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ อนุญาติขึ้นเผยแพร่
EB0103 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB0201 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ อนุญาตนำขึ้นเผยแพร่/กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB
0202 บันทึกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
EB0203 แบบ สขร.1 สสอ.ชานุมาน ตค ธค 62
EB0204 แบบ สขร 1 ก.พ.63
EB0205 แบบ สขร 1 ม.ค.63
EB0206 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB0207 แผน non uc 63
EB0208 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB0301 บันทึกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
EB0302 แบบ สขร.1 สสอ.ชานุมาน ตค ธค 62
EB0303 แบบ สขร 1 ม.ค.63
EB0304 แบบ สขร 1 ก.พ.63
EB0305 วัสดุสำนักงาน
EB0306 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
EB0307 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB0308 แผน non uc 63
EB0309 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63
EB0310 แบบ สขร 1 มี.ค.63

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB0401 บันทึกยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
EB0402 แบบ สขร.1 สสอ.ชานุมาน ตค ธค 62
EB0403 แบบ สขร 1 ม.ค.63
EB0404 แบบ สขร 1 ก.พ.63
EB0405 วัสดุสำนักงาน 28,000
EB0406 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 26,100
EB0407 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB0408 แผน non uc 63
EB0409 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม  (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)         

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB0501 กฎกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
EB0502 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0503 โปรดลงนาม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0504 แบบลงทะเบียนประชุมคณะกรรมการ พชอ.
EB0505 รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
EB0601 กฎกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
EB0602 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0603 โปรดลงนาม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0604 แบบลงทะเบียนประชุมคณะกรรมการพชอ.
EB0605 รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
EB0701 กฎกระทรวง สนง.ปลัดกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
EB0702 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0703 โปรดลงนาม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
EB0704 แบบลงทะเบียนประชุมคณะกรรมการ พชอ.
EB0705 รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล          

EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB0801 ขออนุมัติคำสั่ง ประกาศ แนวทาง การเผยแพร่
EB0802 คำสั่งนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
EB0803คำสั่งมอบหมายให้ติดและปลดประกาศ แผน และปลดประกาศฯ
EB0804 ประกาศเผยแพร่ข้อมูล ITA ชานุมาน
EB0805 วิธีการขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลระดับหน่วย
EB0806 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์
EB0807 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่ง ประกาศ แนวทาง วิธีการขั้นตอนฯ

EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB0901 พรบ.อำนวยความสะดวก
EB0902 ข้อบังคับสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาฯ
EB0903 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ
EB0904 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม
EB0905 ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB1001 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB1002 แผน non uc 63
EB1003 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63

EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (ที่ผ่านมา)
EB1101 ขอบันทึกแจ้งสรุปประเมินผลปฏิบัติราชการ
EB1102 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 คปสอ.ขานุมาน
EB1103 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปประเมินผลปฏิบัติราชการ
EB1104 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่

EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB1201 แผนรายไตรมาส ปี 2563

EB1202ขออนุมัติเผยแพร่สรุปประเมินผลปฏิบัติราชการ 
EB1203 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่
EB1204 แบบกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
EB1205 สรุปผลการนิเทศงาน คปสอ.ชานุมาน รอบที่ 1 2563
EB1206แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์รายงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
EB1301ประกาศแนวทางการดำเนินงานผู้มีผลสัมฤทธ์ต่ำ
EB1302 ปริ้นสกรีน
EB1303 ลิ้งค์จากเว็บ สสจ.อจ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB1401 ประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
EB1402 ปริ้นสกรีน
EB1403 ลิ้งค์
EB1404 หนังสือนำส่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
EB1405 ผลการประเมินข้าราชการ รอบที่ 1 2563
EB1406 แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
EB1407 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
EB1408 รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองประเมินผล
EB1409 หนังสือสั่งการจังหวัดการเลื่อนเงินเดือน
EB1410 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB1501 บันทึกลงนามประกาศเจตจำนง 63
EB1502 ประกาศเจตน์จำนง
EB1503 ขออนุเผยแพร่ประกาศเจตจำนง ปี63
EB1504 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
EB1601 คำสั่งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
EB1602 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการ
EB1603 คู่มือขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB1604 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1605 สั่งการให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
EB1606 ขออนุญาตนำคู่มือเผยแพร่
EB1607 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่
EB1608 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ตค62-กพ63
EB1609 บันทึกสรุปข้อร้องเรียน 6 เดือน
EB1610 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานรอบ 6 เดือน
EB1611 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB1701 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนทุกรูปแบบ 2563
EB1702 หนังสือแจ้งเวียนประกาศ
EB1703 ขออนุมัติและเผยแพร่ประกาศ
EB1704 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่
EB1705 คำสั่งคณะกรรมการ
EB1706 ขออนุมัติและเผยแพร่คำสั่ง
EB1707 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่
EB1708 แบบรายการสรุปผลการประกาศการป้องกันการรับสินบน
EB1709 หนังสือแจ้งเวียนผลประโยชน์ทับซ้อน
EB1710 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB1801คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมชานุมาน
EB1802แผนปฏิบัติการ สสอ.ชานุมาน2563
EB1803แบบรายงานผล ฯ สสอ.ชานุมาน
EB1804แบบติดตาม ฯสสอ.ชานุมาน
EB1805แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
EB1901 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส
EB1902 ทำเนียบกลุ่มรณรงค์
EB1903 บันทึกความร่วมมือป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB1904 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทาง ปี 63
EB1905 ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ปี 63
EB1906 ขออนุญาตเผยแพร่ปฏิทินการดำเนินงานปี63
EB1907 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ปฏิทิน
EB1908 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563
EB1909 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB2001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
EB2002 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB2003 รายงานการประชุม 1-63 (14 พย 62)
EB2004 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(แก้ไข 62)
EB2005 ขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ขึ้นเวบ
EB2006 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่แผน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB2101 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำคู่มือ
EB2102 รายงานการประชุม 2-62
EB2103 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
EB2104 กรอบแนวทางการให้การรับของขวัญ
EB2105 บันทึกเสนอ สสอ สั่งการให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
EB2106 สั่งการให้ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง
EB2107 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่คู่มือ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
EB2201 แผนงานโครงการ ปี 2563
EB2202 ทะเบียนรายชื้อเข้าร่วมประชุม
EB2203 รายงานการประชุม 2-62
EB2204 รายงานการประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB2205 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB2301 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริตปี 63
EB2302 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB2303 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63
EB2304 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่แผน

EB 24 หน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB2401 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริตปี 63
EB2402 บันทึกขออนุมัติแผนปี 63
EB2403 ขออนุญาตเผยแพร่แผน ปี63
EB2404รายงานผลฯ ตามแผน ปี 63 รอบ 6 เดือน
EB2405 บันทึกการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน
EB2406แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB2501 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ
EB2502 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานคู่มือ
EB2503 ภาพการจัดทำคู่มือตามภารกิจหลัก
EB2504 รายงานการประชุมจัดทำคู่มือตามภารหลัก 1-62(เพิ่ม)
EB2505 บันทึกเสนอ สสอ สั่งการให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
EB2506 สั่งการให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
EB2507 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติ
EB2508 ผังการป้องกันการละเว้น
EB2509 Work FlowแนวทางฯOK
EB2510 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
EB2601 คู่มือ รพ.สตV4
EB2602 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
EB2603 พรบ. อำนวยความสะดวก
EB2604 คู่มือแนวทางการจัดตั้งและขอรับบริการ
EB2605 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

 

 

Category


Leave a Reply