สนง.สสอ.ชานุมาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2562

สนง.สสอ.ชานุมาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2562

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร […]Advert ID #254

Full Description


การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 7 ธันวาคม 2562 องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายเสถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอชานุมานและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน


Leave a Reply